Open position for ACS Research Assistant

19.06.2024 - 18.07.2024 | Posted at: June 19, 2024, 1:10 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 1.336/28.10.2022, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă nedeterminată, post având poziția 13 în statul de personal – personal contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Atribuțiile acestui post de asistent de cercetare științifică, vacantat la data de 10.06.2024, pentru realizarea activităților cuprinse în Programul de cercetare științifică pe anul 2024 al Institutului de Biochimie nu se regăsesc în nici o altă structură organizatorică din cadrul institutului (postul este unic).

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română (template-ul se va descărca de pe site-ul institutului www.biochim.ro/announcements).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 19 iunie 2024 – 18 iulie 2024 (inclusiv) – ora 16,00 la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI Asistent de cercetare științifică

Studii:absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: preferabil.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoreticede biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă.

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, prin Decizia internă nr. 38/18.VI.2024 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Design experimental în validarea ipotezei științifice a mecanismelor moleculare.
 2. Tehnici de biologie moleculară și celulară.
 3. Metode de analiză și separare a proteinelor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Molecular Biology of the Cell, edited by Bruce Alberts.
 2. Proteomics in Practice. A Guide to Successful Experimental Design, Reiner Westermeier, Tom Naven, and Hans-Rudolf Hopker, WILEY-VCH Verlag 2008 ISBN: 978-3-527-31941-1.

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și interviul (probă orală) – care se vor desfășura în zilele de 25 iulie 2024, respectiv 29 iulie 2024, la ora 12,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 19.07.2024;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 22.07.2024;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 23.07.2024;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 24.07.2024;

 • Desfășurarea probei scrise: 25.07.2024;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 26.07.2024;

 • Susținerea și notarea probei orale: 29.07.2024;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 30.07.2024;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 31.07.2024;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.08.2024.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU