Open position for CS III Researcher

27.02.2024 - 27.03.2024 | Posted at: Feb. 27, 2024, 2:59 p.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române organizează concurs, în condițile Legii nr. 319/2003 și Regulamentului Intern pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul III.

Atribuțiile acestui post de cercetător științific gradul III, vacantat la data de 01.01.2024, pentru realizarea activităților cuprinse în Programul de cercetare științifică pe anul 2024 al Institutului de Biochimie nu se regăsesc în nici o altă structură organizatorică din cadrul institutului (postul este unic).

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 • cerere de participare la concurs (în original) aprobată de directorul Institutului de Biochimie (înregistrată);
 • copia cărții de identitate/buletinului de identitate;
 • copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor și atestatul/atestatele de recunoaștere (dacă este cazul), diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaștere (dacă este cazul) și foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naștere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților;
 • adeverință de vechime în muncă, eliberată de instituția unde candidatul este titular, în care se evidențiază perioadele și funcțiile profesionale în învățământul superior/cercetare științifică, precum și documentul care să ateste, dacă este cazul, desfășurarea de activități de învățământ superior în calitate de cadru didactic asociat (în original);
 • cazierul judiciar care să ateste că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătore, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, Format Europass în limba română (în original);
 • fișa de evaluare, din partea candidatului, in care acesta prezinta indeplinirea criteriilor și standardelor stabilite la nivelul institutului (Indice de excelență) (în original și copie electronică);
 • asumarea răspunderii (scrisă de mână) în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări;
 • lista completă a publicațiilor, conferințelor și posterelor;
 • listă referenți;
 • memoriu de activitate;
 • direcții de cercetare noi pentru următorii ani.

Detalii privind documentele conținute în dosarul de concurs se pot obține la urmatoarea adresă: IBAR criteria for Senior Researcher selection: CSIII, CSII & CSI

Depunerea dosarelor de concurs se va efectua între 27 februarie 2024, ora 10,00 și 27 martie 2024, ora 16:00 la sediul Institutului de Biochimie al Academiei Române din București, Splaiul Independenței nr. 296, sector 6, Cam.307 (Resurse umane - ing. Anca Ionescu).

Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile la nivelul instituției.

Cerințele pentru ocuparea postului sunt cele prezentate în Legea nr. 319/2003, anume candidatul trebuie să aibă titlul științific de doctor și activitate de cercetare-dezvoltare de cel puțin 4 ani în specialitate.

Detalii privind concursul se pot solicita prin telefon la nr. 021.2239069, 021.2239068.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


NOTĂ: In urma demersului întreprins de Institutul de Biochimie pe lângă Biroul Prezidiului Academiei Române de a se aproba derularea concursului pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul III, din cauza faptului că în ședința de Birou al Prezidiului Academiei Române din data de 26.03.2024 nu ni s-a comunicat nici un răspuns privind solicitarea noastră, în baza Art. 15 alin (7) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, se amână prin Decizie internă, cu 15 zile calendaristice, de la data de 28 martie 2024 la data de 12 aprilie 2024 susținerea probei eliminatorii de selecție a dosarelor de concurs (constatarea existenței la dosar a documentelor solicitate prin anunt), cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade până la primirea răspunsului privind continuarea derulării concursului.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


NOTĂ 2: Datorita aprobării Biroului Prezidiului Academiei Române privind continuarea concursului pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific gradul III, la data de 12 aprilie 2024 se va susține proba eliminatorie de selecție a dosarelor de concurs (constatarea existenței la dosar a documentelor solicitate prin anunt), urmând ca la data de 23 aprilie 2024, ora 12,00 să se efectueze Analiza dosarului de concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin punctaj, iar în aceeași zi, în baza Art. 16 alin (2) lit. b) din Legea Nr. 319/2003, candidații vor susține și un interviu la sediul institutului.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul selecției dosarului de concurs

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 26 februarie 2024 – 26 aprilie 2024 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de cercetător științific gradul III, remunerat de la buget, în urma selecției dosarelor de concurs ale celor trei candidate care s-au prezentat (reprezentate prin numerele de identificare: 377/27.03.2024, 383/27.03.2024, respectiv 385/27.03.2024), probă care s-a desfășurat la data de 12 aprilie 2024, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor trei candidate, menționate mai sus prin numărul propriu de identificare, întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a concursului în condițiile Legii nr. 319/2003.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU