Open position for Research Assistant in Enzimology (Cell Signaling Research Group)

17.08.2022 - 15.09.2022 | Posted at: Aug. 16, 2022, 5:57 a.m.

ANUNȚ

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române – București anunță scoaterea la concurs, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011, a unui post de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, Contract de cercetare Nr. PCE 147/15.02.2021 cu titlul – „Identificarea și caracterizarea receptorului pentru neuropeptida CART” (Acronim: CARTR), Responsabil partener Institutul de Biochimie Dr. Sorin Tunaru, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară”, Departamentul Enzimologie.

Atribuțiile acestui post pentru realizarea activităților proiectului PCE 147/15.02.2021 nu se regăsesc în nici o altă structură organizatorică din Institutul de Biochimie.

Actele necesare înscrierii la concurs sunt:

 • cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;
 • copia legalizată după certificatul de naștere și copia conformă cu originalul a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile legalizate ale documentelor care să ateste nivelul studiilor (inclusiv suplimentele de diplomă/foile matricole) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 • copia legalizată a carnetului de muncă și/sau, după caz, o adeverinţă (original) care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere [care, conform Art. 6 alin. (3) ale H.G. nr. 286/2011, este valabilă numai până la proba scrisă, ulterior fiind obligatoriu cazierul judiciar] că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae format Europass în limba română semnat și datat de candidat (template-ul se va descărca de pe site-ul Institutului biochim.ro/announcement-36).

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 17 august 2022 – 15 septembrie 2022 (inclusiv) la Contabilitate (camera 307, ing. Anca Ionescu – Responsabil Resurse umane).

CERINȚELE POSTULUI

Studii: absolvent al unei facultăți cu profil Biologie, Chimie, Farmacie, Medicină, Biotehnologie sau Inginerie Chimică.

Vechime în muncă: nu este cazul.

Cunoștințe/competențe:

Cunoștințegenerale teoretice de biochimie, biologie celulară și moleculară.

Competențe legate de lucrul în laborator - calcularea corectă a concentrațiilor soluțiilor; cunoașterea regulilor de bază legate de lucrul într-un laborator cu profil chimic/biochimic; capacitatea de insușire rapidă a unor tehnici/metode/procedee noi; capacitatea de a identifica potențiale probleme în implementarea unor noi tehnici/metode/procedee.

Competențe personale – Cunoașterea limbii engleze este obligatorie; experiență în comunicare orală și scrisă (prezentări în seminarii științifice).

Aptitudini/Deprinderi - manualitate, executarea corectă a tehnicilor și procedeelor, prioritizarea activităților, rigurozitate în pastrarea datelor și rezultatelor obținute, capacitatea de a prelucra și prezenta datele obținute, capacitatea de a lucra în echipă.

Pentru concursul de ocupare a postului de asistent de cercetare științifică, pe perioadă determinată, remunerat din venituri proprii, prin Decizia internă nr. 98/16.VIII.2022 s-au aprobat:

TEMATICA concursului:

 1. Amino acizi, peptide și proteine

Aminoacizi-structură, clasificare, proprietăți; peptide – legatura peptidică; proteine – structura primară, secundară, terțiară și cuaternară); electroforeza proteinelor, plierea și denaturarea proteinelor; interacții proteină-proteină; sinteza proteinelor (transcriere, translație).

 1. Nucleotide și acizi nucleici – structură, clasificare, funcții.

 2. Celula prokariotă și eukariotă.

1a. Organizarea internă a celulei (compartimentele intracelulare, biosinteza, traficul și degradarea proteinelor); 1b. Procese celulare (diviziunea și moartea celulară).

 1. Identificarea și analiza proteinelor Metode de identificare și dozare (tehnicile: Western blotting, imunoprecipitare, imunocitofluorescență).

 2. Semnalizare celulară – mecanismele moleculare ale semnalizării; enzime receptor; receptori cuplați cu proteine G.

 3. Tehnici de ADN recombinat – elemente fundamentale (inclusiv replicare, cod genetic, PCR, enzime de restricție, ligaze); aplicații: expresia prokariotă (inclusiv reglarea expresiei genice - modelul Jacob-Monod) si eukariotă a proteinelor.

 4. Noțiuni de calcul de laborator – calcul concentrații soluții și tampoane, determinarea pH-ului soluțiilor.

BIBLIOGRAFIA

1. Molecular Biology of the Cell” by Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walte, editia a 6-a, 2015

Concursul va consta din 2 probe – proba scrisă și proba orală, care vor avea loc în ziua de 22 septembrie 2022, respectiv 26 septembrie 2022, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

 • Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs: 16.09.2022;

 • Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 19.09.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 20.09.2022;

 • Soluționarea și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 21.09.2022;

 • Desfășurarea probei scrise: 22.09.2022;

 • Corectarea lucrării și notarea probei scrise: 23.09.2022;

 • Susținerea și notarea probei orale: 26.09.2022;

 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 27.09.2022;

 • Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 28.09.2022;

 • Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 29.09.2022;

 • Estimarea datei de incepere a activității de catre candidatul declarat admis: 03.10.2022.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul analizei dosarului de concurs

 

În urma concursului ce se va desfășura în perioada 16 august 2022 – 29 septembrie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară” din cadrul Departamentului Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. PCE 147/2021, Director de proiect - Dr. Sorin Tunaru), în urma analizei dosarelor de concurs ale celor trei candidate care s-au prezentat (reprezentate prin numerele de identificare: 2.622/02.09.2022, 2.747/14.09.2022, respectiv 2.763/15.09.2022), probă care s-a desfășurat la data de 16 septembrie 2022, Comisia de concurs a hotărât că dosarele celor trei candidate, menționate mai sus prin numărul propriu de identificare, întrunesc condițiile pentru a fi declarate admise, în scopul desfășurării în continuare a probei scrise și probei orale (interviului), care constituie probele de concurs rămase, în condițiile Legii nr. 319/2003 și a H.G. nr. 286/2011.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

privind rezultatul probei scrise a concursului

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada perioada 16 august 2022 – 29 septembrie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară” din cadrul Departamentului Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. PCE 147/2021, Director de proiect - Dr. Sorin Tunaru), la data de 22 septembrie 2022 la susținereaprobei scrise de către cele trei candidate care au fost declarate admise la proba analizei dosarelor de concurs (reprezentate prin numerele de identificare: 2.622/02.09.2022, 2.747/14.09.2022, respectiv 2.763/15.09.2022), Comisia de concurs a declarat-o “respinsă” pe candidata cu numărul de identificare 2.763/15.09.2022 deoarece nu s-a prezentat la proba scrisă.

Apoi s-a procedat la sigilarea porțiunii cu numele din prima pagină a lucrării scrise, în vederea asigurării anonimatului celor două candidate rămase în concurs, candidatele primind indicativele: C1, respectiv C2 (nu în ordinea crescătoare a numerelor de identificare de mai sus). Comisia de concurs a notat lucrările, cu păstrarea anonimatului fiecărei candidate, după cum urmează:

 • candidata cu indicativul C1 a fost notată cu nota 9,07 (nouă și șapte %);
 • candidata cu indicativul C2 a fost notată cu nota 8,60 (opt și șaizeci %).

După susținerea și notarea probei orale (interviului), Comisia de concurs va desigila lucrările și va stabili media finală nominalizată pentru fiecare candidată.

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU


ANUNȚ

 

Referitor la concursul ce se va desfășura în perioada perioada 16 august 2022 – 29 septembrie 2022 la sediul Institutului de Biochimie pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a unui post vacant de asistent decercetare științifică, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară” din cadrul Departamentului Enzimologie, post remunerat din venituri proprii (Contract de cercetare Nr. PCE 147/2021, Director de proiect - Dr. Sorin Tunaru), la susținerea probei orale (interviului), care s-a desfășurat la data de 26 septembrie 2022, s-au prezentat doar două din cele trei candidate care au fost declarate admise la proba analizei dosarelor de concurs (reprezentate prin numerele de identificare: 2.622/02.09.2022, 2.747/14.09.2022, respectiv 2.763/15.09.2022), Comisia de concurs declarând-o la data probei scrise, respectiv 22 septembrie 2022 “respinsă” pe a treia candidată înscrisă, care a avut numărul de identificare 2.763/15.09.2022, deoarece candidata nu s-a prezentat la proba scrisă.

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

1) Candidatei cu numărul de identificare 2.747/14.09.2022 i s-a acordat la proba orală nota 9,07 (nouă și șapte %).

Candidata cu numărul de identificare 2.747/14.09.2022, care a avut indicativul C1 la lucrarea scrisă, a obținut media 9,07 (nouă și șapte %).

2) Candidatei cu numărul de identificare 2.622/02.09.2022 i s-a acordat la proba orală nota 7,80 (șapte și optzeci %).

Candidata cu numărul de identificare 2.622/02.09.2022, care a avut indicativul C2 la lucrarea scrisă, a obținut media 8,20 (opt și douăzeci %).

Prin urmare, ocuparea postului de asistent decercetare științifică vacant urmând să aibă loc în ordinea descrescătoare a mediilor, candidata declarată “admisă” pentru ocuparea pe perioadă determinată a acestui post, la Grupul de Cercetare “Semnalizare Celulară”, Departamentul Enzimologie, post remunerat din Contractul de cercetare Nr. PCE 147/15.02.2021 cu titlul – „Identificarea și caracterizarea receptorului pentru neuropeptida CART” (Acronim: CARTR) este candidata cu numărul de identificare 2.747/14.09.2022, cu media 9,07.

Candidata cu media mai mică, anume 8,20, cu numărul de identificare 2.622/02.09.2022, a fost declarată “respinsă”

DIRECTOR,

Dr. Ștefana PETRESCU