Post Doc Fellowships
Romanian Society of Biochemistry
Romanian Journal of Biochemistry

 
                
Romana
 
 
     

A N U N Ț

 

Institutul de Biochimie al Academiei Române București

 

anunță scoaterea la concurs în condițiile H.G. nr. 286/2011 a unui post de economist gradul II poziția 45 în statul de personal, la Compartimentul Plan-Financiar-Administrativ, pe durată nedeterminată.

 

Concursul se va desfășura între 13 iunie 2018 - 3 august 2018.

 

Actele necesare înscrierii la concurs sunt :

-   cerere de înscriere la concurs adresată Directorului institutului;

-   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-   copiile, conforme cu originalul, ale documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, conforme cu originalul;

-   copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

-   cazierul judiciar;

-   adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-   curriculum vitae.

 

Depunerea dosarelor de concurs se poate face în perioada 20 iunie – 19 iulie 2018, inclusiv, la Sediul Institutiei, Splaiul Independenței 296, Etaj 2, Serviciul Resurse umane, camera 307, Responsabil ing. Anca Ionescu.

 

Pentru concursul de ocupare a postului cu nr. 45 din statul de personal, prin Decizia internă nr. 86/13.VI.2018 s-au aprobat:

 

 

TEMATICA concursului:

I.     Norme metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar ;

II.    Înregistrări contabile conform OMFP nr. 2021/17.12.2013;

III.   Aspecte ale derulării procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică (reguli generale privind operatorii economici, de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire, alcătuirea documentației de atribuire, documentul unic de achiziție european, enumerarea procedurilor de atribuire și a pragurilor valorice de la care se aplică acestea, achiziția directă și valoarea maximă până la care se poate desfășura, oferte alternative, garanția de participare, garanția de bună execuție, criterii de calificare și selecție aplicabile în cadul procedurii de atribuire, descrierea categoriilor de contracte pentru care nu poate fi ulilizată licitația electronică);

IV.   Caracteristici ale salarizării (salariile de bază și gradațiile, drepturi salariale pentru deținerea titlului științific de doctor, drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv, indemnizația de hrană, sporul pentru condiții de muncă, salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, transparența veniturilor salariale, caracterul drepturilor salariale);

V.    Cunoștințe utilizare MS Word, MS Excel și Internet (pentru testare în cadrul probei practice).

 

BIBLIOGRAFIA

1)      Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicată și actualizată;

2)      Legea finanțelor publice Nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

3)      Ordinul MFP nr. 2021/17.12.2013;

4)      Legea-cadru Nr .153/28.06.2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Art. 10, Art. 14, Art. 18, Art. 23, Art. 27, Art. 33, Art. 35);

5)      Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (cu normele de aplicare);

6)       Legea Nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (Art. 7, Art. 49 - 55, Art. 193 - 200, Art. 162);

7)      Hotărârea Guvernului României Nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Art. 20, Art. 43 – 44 – 45 - 46, Art. 35 – 36 – 37 - 38, Art. 39 – 40 – 41 - 42, Art. 114).

 

Concursul va consta din 3 probe – proba scrisă, proba orală și proba practică - și va avea loc în ziua de 30 iulie 2018, începând cu ora 11,00, la sediul Institutului de Biochimie.

 

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

-       Selecția dosarelor de concurs de către comisia de concurs:          20.07.2018;

-       Anunțarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs: 23.07.2018;

-       Depunerea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 24.07.2018, 25.07.2018;

-       Soluționarea contestațiilor privitoare la dosarele de concurs: 26.07.2018;

-       Anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor la dosarele de concurs: 27.07.2018;

-       Desfășurarea probei scrise, probei orale și probei practice, notarea probelor: 30.07.2018;

-       Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 31.07.2018;

-       Depunerea contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 01.08.2018, 02..08.2018;

-       Soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor soluționării contestațiilor privitoare la rezultatele finale ale concursului: 03.08.2018.

 

 

 

D I R E C T O R,

 

 

Dr. Ștefana PETRESCU